ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ;

 Τις προηγούμενες ημέρες οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι, με απόφαση της κυβέρνησης, από τις 7 Νοεμβρίου σε όλη την χώρα υποχρεώθηκαν σε αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων  και απαγόρευση κυκλοφορίας, είδαν τον Πρωθυπουργό της χώρας μαζί με την σύζυγό του να έχουν μεταβεί στην Πάρνηθα για ποδήλατο ή μότο κρος και να φωτογραφίζονται αγκαλιά με άλλες παρέες άνω των 3 ατόμων,  χωρίς αποστάσεις και χωρίς κανένας να φοράει την απαιτούμενη μάσκα.

   Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 /28-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020"   "υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών." και σύμφωνα με το άρ. 3 της ως άνω απόφασης  κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών μεταξύ άλλων  (θ) για  σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Ο δε υφυπουργός πολιτικής Προστασίας , ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται πάνω από τους νόμους, προειδοποιούσε τους πολίτες  ότι δεν νοείται σωματική άσκηση παρά μόνον κοντά στην οικία καθενός.

   Εξάλλου , σύμφωνα με το άρ. 6 παρ.2"Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων 3 και 4 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης του άρθρου 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. 4. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις ." 

   Εξάλλου, σύμφωνα με Άρθρο 8 της ίδιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης "αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). "

  Από τα ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι ο κ. Πρωθυπουργός που μετέβη στην Πάρνηθα και φωτογραφήθηκε χωρίς μάσκα, αγκαλιά με άλλα 6 πρόσωπα που επίσης δεν φορούσαν μάσκα ,παραβίασε το άρ.6 της εν λόγω ΚΥΑ και πρέπει να του επιβληθεί πρόστιμο 300 ευρώ για την μη χρήση μάσκας και άλλων 300 ευρώ για μη τήρηση των κανόνων περιορισμού της κυκλοφορίας. 

    Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιο από τα αναφερόμενα στο άρ. 8 ως αρμόδια όργανα θα τολμήσει να επιβάλει την εν λόγω κύρωση στον κ. Πρωθυπουργό. Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι  η ημέρα που κάποιο αστυνομικό όργανο θα χτυπήσει την πόρτα του πρωθυπουργού για να του παραδώσει κλήση επιβολής προστίμου θα είναι ημέρα που θα έχει καθιερωθεί  η δημοκρατία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτειακή οργάνωση και τα Συντάγματα ...

Το πρώτο Σύνταγμα της επανάστασης: Το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822.