Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΜΕΡΟΣ 3o: 10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

    Στο 1ο και στο 2ο μέρος της  τριλογίας ανάδειξης των σοβαρών ζητημάτων του οπισθοδρομικού Συντάγματος της Ελλάδος παρουσιάσθηκαν δέκα απαράδεκτες διατάξεις οι οποίες χρήζουν ριζικής αναμόρφωσης και δέκα κραυγαλέες ελλείψεις του .  Η τριλογία ολοκληρώνεται με την ανάδειξη δέκα προβληματικών ρυθμίσεων που εμπεριέχονται στο ισχύον Σύνταγμα και αποτελούν , ή δύνανται να αποτελέσουν αιτίες δεινών:
     1. Ο τρόπος συγκρότησης των ανεξάρτητων αρχών: Το άρ. 101Α  του Συντάγματος ορίζει ότι η επιλογή των προσώπων που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές γίνεται από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των μελών της. Η απαίτηση τόσο μεγάλης πλειοψηφίας οδήγησε ουσιαστικά σε αδυναμία συγκρότησης ανεξάρτητων αρχών επειδή δεν συμφωνούσαν τα πολιτικά κόμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αδυναμία συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργούν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί ανεξέλεγκτα, δίχως άδεια λειτουργίας, χωρίς να καταβάλλουν ούτε ένα ευρώ για τις κρατικές συχνότητες και κατά παράβαση του νόμου. Τα στελέχη των ανεξάρτητων αρχών πρέπει να επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των προσώπων που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος.
     2. Η διαδικασία προαγωγών και μεταθέσεων των δικαστών: Το Σύνταγμα, στο άρ. 90, το οποίο αναφέρεται στην σταδιοδρομία των δικαστών, δεν ορίζει ότι οι προαγωγές και οι μεταθέσεις τους πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια. Η παράλειψη αυτή αφήνει τους δικαστές εκτεθειμένους σε πιέσεις που σχετίζονται με μη προαγωγή ή δυσμενή μετάθεση οι οποίες απειλούν την ανεξαρτησία τους. Το Σύνταγμα οφείλει να προστατέψει πραγματικά την ανεξαρτησία των δικαστών και τούτο μπορεί να συμβεί μόνο εάν αισθάνονται ότι η μεν προαγωγή τους θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, η δε μετάθεσή τους θα διενεργείται  κατ' αρχήν μόνο κατόπιν δικής τους αιτήσεως, όπως συμβαίνει στην Ιταλία, όπου ισχύει το αμετάθετο των δικαστών.   
    3. Το άρ. 89 περί ασυμβίβαστου των δικαστών:Το άρ. 89 Σ ορίζει αρχικώς ότι απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν άλλη μισθωτή εργασία, ή να ασκούν άλλο επάγγελμα (παρ.1), στην συνέχεια όμως επιτρέπει να μετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ή σε συμβούλια ή επιτροπές πειθαρχικού ή ελεγκτικού χαρακτήρα (παρ.3).Αυτή η διάταξη αφήνει περιθώρια για σχέσεις διαπλοκής μεταξύ δικαστικής και νομοθετικής ή εκτελεστικής εξουσίας με αντάλλαγμα τοποθετήσεις στις εν λόγω επιτροπές έναντι ισχυρών  οικονομικών απολαβών. Είναι προτιμότερη μία ρητή διάταξη η οποία να ορίζει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και να μετέχουν σε οποιαδήποτε επιτροπή που θα συστήνεται από την βουλή ή από την διοίκηση.
  4. Η αποδυνάμωση του θεσμού των ενόρκων:  Οι ένορκοι, δηλαδή οι λαϊκοί δικαστές, αποτελούν θεσμό με ιδιαίτερη εφαρμογή κυρίως στις ΗΠΑ και σε χώρες του αγγλοσαξωνικού δικαίου. Το γεγονός ότι οι ένορκοι επιλέγονται με κλήρωση και δεν είναι γνωστοί παρά λίγο πριν την δίκη αποδυναμώνει την πιθανότητα διαπλοκής τους με παράγοντες της δίκης και ενισχύει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το ελληνικό Σύνταγμα υποβαθμίζει τον θεσμό των ενόρκων καθώς προβλέπει στο άρ. 97, όχι αμιγή ορκωτά, αλλά μικτά ορκωτά δικαστήρια αποτελούμενα από ενόρκους και τακτικούς δικαστές και μόνο για την εκδίκαση κακουργημάτων. Η αοριστία και οι ελλείψεις της συγκεκριμένης διάταξης παρείχαν την ευκαιρία στην νομοθεσία να υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο των ενόρκων, περιορίζοντας την συμμετοχή τους σε λίγα κακουργήματα και χωρίς αμοιβή. Απαιτείται αναβάθμιση του θεσμού με την πρόβλεψη αμιγώς ορκωτών δικαστηρίων, τα οποία θα δικάζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων  και την θέσπιση αμοιβής ανάλογης των δικαστών για την συμμετοχή σε αυτά προκειμένου ο πολίτης να έχει κίνητρο να συμμετέχει.
    5. Συνταγματική απαγόρευση αξιοποίησης παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων: Το άρ. 19 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των διατάξεων των άρ. 19 , 9 και 9Α που προστατεύουν το απόρρητο της επικοινωνίας, την ιδιωτική ζωή και τα λεγόμενα προσωπικά δεδομένα. Χάρη σε αυτή την απαγόρευση δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση σε δικαστήριο της λεγόμενης λίστας Λαγκάρντ και άλλων λιστών.
    6. Το άρ. 28 παρ.3: Το Σύνταγμα ορίζει ότι με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών η Ελλάδα μπορεί "να αποφασίζει περιορισμούς στην εθνικής της κυριαρχία, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και τον όρο της αμοιβαιότητας."Με βάση αυτή την διάταξη και χωρίς να το αποφασίσουν οι πολίτες , η βουλή, με πλειοψηφία μόλις 151 βουλευτών, μπορεί να αποφασίσει περιορισμούς στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Οι όροι που θέτει το άρ. 28 παρ.3 δεν αρκούν για να καταστήσουν ανεκτή την εν λόγω διάταξη, δεδομένου μάλιστα ότι την συνδρομή τους την αποφασίζει και πάλι η βουλή. Οι περιορισμοί της εθνικής κυριαρχίας θα πρέπει να αποφασίζονται μόνο από τους πολίτες με δημοψήφισμα. 
   7. 'Αρ. 28 παρ.2: Ομοίως και η διάταξη του άρ.28 παρ.2 η οποία παρέχει το δικαίωμα στην βουλή , με πλειοψηφία 3/5, να παραχωρήσει σε διεθνείς οργανισμούς (λ.χ. Ε.Ε) αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι ανεκτή χωρίς επικύρωση της απόφασης από τους πολίτες, όπως συμβαίνει σε πλείστες άλλες χώρες που έθεσαν τις συνθήκες της Ε.Ε στην κρίση των πολιτών τους με δημοψήφισμα.
    8. Η "επιφύλαξη του νόμου": Σε δεκάδες περιπτώσεις το Σύνταγμα, χρησιμοποιώντας την φράση "όπως νόμος ορίζει" ή κάτι ανάλογο, είτε εναποθέτει την προστασία κάποιου δικαιώματος στην βούληση του νομοθέτη, είτε προβλέπει ότι θα ισχύσει μία διάταξη μόνο από την στιγμή που θα εκδοθεί ο νόμος που θα την προσδιορίζει. Με αυτό τον τρόπο, σε πολλές περιπτώσεις τίθεται σε αχρησία η συνταγματική διάταξη ή παραλύει η προστασία του δικαιώματος.
   9. Η έλλειψη προστασίας των κοινών αγαθών: Το Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει ότι ορισμένα αγαθά (όπως το νερό) είναι κοινά με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση ο δημόσιος χαρακτήρας τους και να απειλούνται με ιδιωτικοποίηση.  
  10. Η ίδια η έννοια του πολίτη: Το Σύνταγμα στο άρ. 4 παρ.3 δεν ορίζει τα προσόντα που πρέπει να  διαθέτει κάποιο πρόσωπο για να θεωρείται πολίτης της χώρας , ούτε καν θέτει τις αδιαμφισβήτητες  προϋποθέσεις. Τα αφήνει όλα στην αυθαιρεσία του κοινού νομοθέτη.  

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ

 Η Ειρήνη ήταν ένας άνθρωπος που μάλλον δεν διέθετε κάτι εμφανές, ικανό να τον αγαπήσει κανείς.
 Εάν κρίνει κανείς από την εμφάνιση που είχε σε σχετικά προχωρημένη ηλικία, η όψη της δεν φαινόταν να είχε ποτέ κάτι το ωραίο. Ήταν κοντή, πολύ αδύνατη και άχαρη στο βάδισμά της. Η μύτη της ήταν μάλλον μεγάλη και τα χείλη της μικρά, ενώ, όταν μιλούσε, η φωνή της έδινε την εντύπωση ότι έβγαινε χωρίς επεξεργασία, σαν κραυγή πουλιού, βαθιά μέσα από τον λαιμό της.  Είχε ίσια αδύνατα μαλλιά και μάτια βαθιά και σκοτεινά που φωτίζονταν μόνο τις λίγες φορές που χαμογελούσε. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να απαλύνει την εντύπωση ενός ανθρώπου μοναχικού που έκρυβε καχυποψία για τους άλλους. Είχε γεννηθεί και είχε ζήσει στο εξωτερικό. Μιλούσε άριστα γερμανικά και γαλλικά. Φαίνεται ότι της άρεσε να διαβάζει. Αλλά δύσκολα μπορούσε κάποιος να συνεννοηθεί μαζί της για κάτι περισσότερο από τα απολύτως βασικά και, ίσως, ούτε καν γι' αυτά. 
  Η Ειρήνη , δεν είχε φίλους, δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν είχε δικά της παιδιά. Μοναδικός συγγενής της ήταν  η μεγάλη αδελφή της Ευαγγελία.
  Η Ευαγγελία ήταν και εκείνη άγαμη και άτεκνη. Είχε μεγάλα μάτια, μάλλον στρογγυλό πρόσωπο και η όψη της, παρά το γεγονός ότι ούτε αυτή χαμογελούσε συχνά, προσέδιδε ένα μήνυμα αθωότητας. Η Ευαγγελία ήταν πιο συγκροτημένη. Είχε εργασθεί στα Ηνωμένα Έθνη και είχε αποκτήσει περιουσία.
   Η Ειρήνη και η Ευαγγελία ζούσαν στην Καλλιθέα. Κατοικούσαν στην ίδια πολυκατοικία, αλλά σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα, τα οποία ανήκαν στην κυριότητα της Ευαγγελίας. Η Ευαγγελία προτιμούσε να παραχωρήσει την χρήση του ενός στην Ειρήνη για να κατοικεί εκεί , παρά να ζούνε μαζί. Δεν ήταν εύκολο να ζήσει κάποιος με την Ειρήνη στο ίδιο σπίτι.
    Όταν πέθανε η Ευαγγελία, η Ειρήνη μαζί με τους δικηγόρους που η Ευαγγελία επί πολλά έτη είχε επιλέξει για να χειρίζονται τις υποθέσεις της  ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που παραβρέθηκαν και την αποχαιρέτησαν στην κηδεία της . Κατόπιν , η Ειρήνη απέμεινε μόνη. 
   Με την πάροδο του χρόνου  η σωματική και η ψυχική υγεία της Ειρήνης έβαινε χείρων και η συμπεριφορά της εξελισσόταν όλο και πιο αλλόκοτη. Η πολυκατοικία άρχισε να στρέφεται ανοικτά εναντίον της. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι πολλές φορές τις νύχτες η Ειρήνη φώναζε ότι πεθαίνει. Τότε οι γείτονες γίνονταν έξαλλοι μαζί της.Η Ειρήνη ισχυριζόταν ότι κάποιοι είχαν κλειδιά και έμπαιναν όποτε ήθελαν στο διαμέρισμά της, αλλά αυτό δεν γινόταν εύκολα πιστευτό. Όταν ένιωθε ότι είχε ανάγκη από προστασία απευθυνόταν στους ίδιους δικηγόρους που ήξερε ότι είχαν διαφυλάξει και τα συμφέροντα της αδελφής της. 
     Όταν άρχισε να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ζητούσαν να υποδείξει κάποιον οικείο για να έλθει σε επαφή μαζί του, η Ειρήνη τους έλεγε να τηλεφωνήσουν στους δικηγόρους της. 
   Όταν επέστρεψε στο σπίτι της την προτελευταία φορά που εισήχθη σε νοσοκομείο,  κάποιοι ένοικοι της πολυκατοικίας απειλούσαν ότι θα την ξαναδιώξουν, ενώ ο δικηγόρος της που την συνόδευσε διαπίστωσε ότι κάποιοι είχαν μπει στο διαμέρισμά της χωρίς ίχνη διάρρηξης και της είχαν αφαιρέσει την τηλεόραση.     
   Λίγες ημέρες αργότερα η Ειρήνη εισήχθη για τελευταία φορά σε νοσοκομείο. Για μία ακόμη φορά, όταν της το ζήτησαν, έδωσε το τηλέφωνο των δικηγόρων της. Αλλά αυτή την φορά δεν επέστρεψε στο σπίτι της. 
    Στην κηδεία της Ειρήνης δεν παρευρέθη κανείς, παρά μόνο οι δικηγόροι της. Οι υπάλληλοι του γραφείου τελετών που ανέλαβε την διεκπεραίωση της διαδικασίας την μετέφεραν και άλλο συνεργείο περίμενε για να την τοποθετήσει στην τελευταία της κατοικία. Εκεί μάλλον, ούτε θα ενοχλήσει, ούτε θα ενοχληθεί από κανέναν. 
    Κάποιος είπε ότι είναι θλιβερό, αλλά  υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται , ζουν, πεθαίνουν και κατόπιν δεν τους θυμάται κανείς. Σαν να μην έζησαν ποτέ. 
  

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΜΕΡΟΣ 2o : 10 ΚΡΑΥΓΑΛΕΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

  Στο 1ο μέρος της παρούσας τριλογίας ανάδειξης των σοβαρών ζητημάτων του οπισθοδρομικού Συντάγματος της Ελλάδος αναφερθήκαμε σε δέκα απαράδεκτες διατάξεις του , οι οποίες χρήζουν ριζικής αναμόρφωσης. Αλλά το πράγμα δεν σταματάει εδώ: Το ισχύον Σύνταγμα παρουσιάζει και κραυγαλέες ελλείψεις. Εξ αυτών, οι δέκα πιο σημαντικές είναι οι ακόλουθες:
  1. Δεν προβλέπεται υποχρεωτική λογοδοσία όλων όσοι ασκούν δημόσια εξουσία και διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα: Η έλλειψη μίας τέτοιας γενικής διάταξης στο Σύνταγμα, επέτρεψε σε πολιτικούς να εξαπατούν χωρίς κυρώσεις τους πολίτες με ψευδείς υποσχέσεις και ήταν υπεύθυνη για την εικόνα πρωθυπουργών που παραδίδουν στους διαδόχους τους άδεια γραφεία, και υπουργών που κατά την αποχώρησή τους από το υπουργείο παίρνουν μαζί τους χωρίς κανέναν έλεγχο δημόσια αρχεία και λίστες. Η έλλειψη λογοδοσίας οδηγεί ασφαλώς στην αυθαιρεσία. Το Σύνταγμα θα έπρεπε περιλαμβάνει μία γενική διάταξη η οποία να επιτάσσει ότι κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί δημόσια εξουσία ή διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα οφείλει να ελέγχεται κατά την διάρκεια της θητείας του και να λογοδοτεί δημόσια μετά το τέλος αυτής.Όλοι όσοι διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα δεν θα πρέπει να προστατεύονται από κανένα απόρρητο και η εικόνα της περιουσία τους θα πρέπει να είναι προσιτή σε κάθε πολίτη της χώρας. 
     2. Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων από την Δικαιοσύνη: Το άρ. 29 Σ , το οποίο αναφέρεται στα πολιτικά κόμματα, προβλέπει έλεγχο μόνο στις εκλογικές τους δαπάνες από όργανο στο οποίο συμμετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων να είναι διάτρητος και να  διενεργείται από επιτροπή στην οποία οι δικαστές είναι μειοψηφία. Τα κόμματα, αντί χώροι άσκησης δημοκρατίας, έχουν αποδειχθεί εστίες διαφθοράς και διαπλοκής, αφού έχει αποδειχθεί ότι αντί να ενεργούν με γνώμονα το εθνικό συμφέρον πολλές φορές δωροδοκούνται βλαπτοντας το δημόσιο χρήμα προκειμένου να παράσχουν πολιτική προστασία. Τα οικονομικά τους πρέπει να ελέγχονται από το ανώτατο δικαστήριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς κανένα τραπεζικό ή άλλο απόρρητο.
        3. Δεν υφίσταται Συνταγματικό Δικαστήριο: Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων διενεργείται από τα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, παρεπιμπτόντως, δηλαδή πάντοτε με αφορμή μία ατομική περίπτωση, ή μία ατομική διοικητική πράξη, ενώ επιπλέον δεν επιτρέπεται ο έλεγχος εάν τηρήθηκε η συνταγματική διαδικασία για την ψήφιση ενός νόμου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο έλεγχος να είναι ελλειπής, να υπάρχει ανασφάλεια δικαίου και να εκδίδονται αντιφατικές αποφάσεις. Χρειαζόμαστε ένα ανεξάρτητο Συνταγματικό Δικαστήριο , κατά τα πρότυπα της Ιταλίας ή της Γερμανίας, με μέλη νομικούς αλλά όχι αποκλειστικά τακτικούς δικαστές ( λ.χ. 15μελές του οποίου τα μέλη θα επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ ανωτάτων δικαστών, καθηγητών των νομικών σχολών και δικηγόρων με τουλάχιστον 20ετή εμπειρία), το οποίο θα αναλαμβάνει , είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν προσφυγής, τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων , συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της τπηρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ψήφισή τους. 
    4. Δεν υπάρχει περιορισμός θητειών για βουλευτές και μέλη κυβερνήσεων: Η ύπαρξη δυνητικά απεριόριστου αριθμού θητειών για βουλευτές και μέλη κυβερνήσεων προσέδωσε καθεστωτικό και επαγγελματικό χαρακτήρα στην άσκηση της εξουσίας τους και οδήγησε πολλούς εξ αυτών σε παράνομες πράξεις και απατηλές υποσχέσεις προκειμένου να πετύχουν την επανεκλογή τους. Ακόμη και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να εκλέγεται για περισσότερες από δύο θητείες. Απαιτείται  συνταγματική διάταξη η οποία θα απαγορεύει στο ίδιο πρόσωπο να εκλέγεται βουλευτής ή αρχηγός της κυβέρνησης για περισσότερες από δύο θητείες.
     5. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και μέλους κυβέρνησης: Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο των θέσεων βουλευτή και μέλους κυβέρνησης είχε ως αποτέλεσμα την υποταγή της νομοθετικής στην εκτελεστική εξουσία. Οι βουλευτές, αντί να νομοθετούν, μετατράπηκαν σε θλιβεροί χειροκροτητές της κυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλίσουν κυβερνητική θέση, ενώ τα γραφεία των υπουργών, αντί να διοικούν, μετατράπηκαν σε χώρους ρουσφετιών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επανεκλογή τους ως βουλευτές. Χρειάζεται ρητή διάταξη η οποία να ορίζει ότι τα  μέλη της κυβέρνησης απαγορεύεται να έχουν την βουλευτική ιδιότητα. Αυτή η αυστηρή διάκριση των εξουσιών θα προσδώσει κύρος τόσο στην βουλευτική, όσο και στην εκτελεστική εξουσία.
   6. Δεν προβλέπονται χωριστές εκλογές για ανάδειξη της Βουλής και της Κυβέρνησης: Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος που διαθέτει  την απόλυτη πλειοψηφία στην βουλή, ή εκείνος που θα πετύχει να λάβει η κυβέρνησή του μέσα από συνεργασία κομμάτων την εμπιστοσύνη της Βουλής. Η διάταξη αυτή, με βάση την οποία διενεργούνται μόνο βουλευτικές εκλογές και η κυβέρνηση προκύπτει μέσα από την βουλή, αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, δημιούργησε σύγχυση στους πολίτες για τα κριτήρια της ψήφου τους στις βουλευτικές εκλογές, επέφερε σχέσεις διαπλοκής μεταξύ βουλευτικής και εκτελεστικής εξουσίας και, τελικώς, και έλλειψη κυβερνητικής σταθερότητας. Απαιτείται η θέσπιση ξεχωριστών εκλογών για την ανάδειξη της βουλής και της κυβέρνησης, ώστε οι πολίτες να δύνανται να ψηφίζουν με άλλα κριτήρια για την επιλογή των νομοθετών και με άλλα για την επιλογή των προσώπων που θα διοικήσουν το κράτος.  Επίσης, θα πρέπει να καταργηθεί ως άνευ νοήματος η απαίτηση η κυβέρνηση να διαθέτει την εμπιστοσύνη της βουλής.
     7. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει αποσύνδεση της κυβέρνησης από το κόμμα: Απεναντίας, ορίζει στο άρ. 37 ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι και αρχηγός του κόμματος που έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στην Βουλή. Η διάταξη αυτή, εάν συνδυαστεί με τόσες άλλες που ήδη αναφέρθηκαν, κατέστησε τον πρωθυπουργό κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού αφού το ίδιο πρόσωπο ελέγχει το κόμμα, την κυβέρνηση, την βουλή και διορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης χωρίς να ελέγχεται από κανέναν. Απαιτείται η αποσύνδεση της κυβέρνησης από το κόμμα. Ο αρχηγός της κυβέρνησης δεν πρέπει να είναι αρχηγός του κόμματός του.
   8. Δεν κατοχυρώνονται ούτε καν στοιχειώδεις θεσμοί εσωκομματικής δημοκρατίας: Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα λειτουργούν με όρους Τρίτου Κόσμου. Διοικούνται από λίγα πρόσωπα ή ομάδες, χωρίς σταθερούς κανόνες λειτουργίας. Οι αρχηγοί καθορίζουν την ηγετική ομάδα, διαγράφουν πρόσωπα και διαλύουν όργανα που δεν τους είναι αρεστά. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολίτες με αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και εντιμότητα, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στον πολιτικό βίο της χώρας, αποφεύγουν να ενταχθούν στα πολιτικά κόμματα και αφήνουν την θέση τους στους αφισοκολλητές και στους διεφθαρμένους.  Αλλά το πολιτικό κόμμα είναι θεσμός της Δημοκρατίας, οφείλει να παράγει ιδέες , θέσεις και προτάσεις και η λειτουργία του με όρους ιδιοκτησίας, ή συμμορίας έχει σοβαρές συνέπειες για την λειτουργία του πολιτεύματος. Το Σύνταγμα οφείλει να κατοχυρώσει την εσωκομματική δημοκρατία επιβάλλοντας θεσμούς όπως το καταστατικό υποχρεωτικής ισχύος, το εσωκομματικό δημοψήφισμα, η ανάδειξη των οργάνων μέσα από εκλογές κλπ. 
        9. Δεν  κατοχυρώνεται η πολιτική ισότητα των κομμάτων: Υφίστανται τεράστιες ανισότητες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, καθώς τα μεν κόμματα της βουλής λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και δάνεια από τις τράπεζες και εξασφαλίζουν προνομιακή προβολή από τα συστημικά μμε με τα οποία διαπλέκονται , τε δε μικρότερα κόμματα, ή τα νέα κόμματα αποκλείονται, τόσο από την χρηματοδότηση, όσο και από την προβολή. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν ούτε καν την ύπαρξη κάποιων κομμάτων ακόμη και την ημέρα των εκλογών. Με αυτό τον τρόπο το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να διαιωνίσει την εξουσία του και να αποτρέψει την ανάδειξη νέων δυνάμεων ματαιώνοντας έτσι την ανανέωση του δημόσιου βίου της χώρας. Το Σύνταγμα οφείλει να κατοχυρώσει το δικαίωμα κάθε πολιτικού κόμματος να παρουσιάσει κατά την προεκλογική περίοδο τις θέσεις του ενώπιον των πολιτών εξίσου με τα λοιπά πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως της δύναμης που έλαβε κάθε κόμμα στις προηγούμενες εκλογές.
   10. Δεν διασφαλίζεται ο αυστηρός έλεγχος των μμε σύμφωνα με τους κανόνες της διάφανειας: Τα συστημικά μμε διαπλέκονται με την πολιτική εξουσία , της παρέχουν αποκλειστική προβολή και απολαμβάνουν ως αντάλλαγμα λειτουργία χωρίς άδεια και άλλες καταβολές προς το δημόσιο, προνομιακή τραπεζική χρηματοδότηση και άφθονο κρατικό χρήμα από παραχώρηση δημοσίων έργων και προμηθειών. Η διαπλοκή βλάπτει καίρια την χώρα διότι, αφενός καταληστεύεται το δημόσιο και τραπεζικό χρήμα και, αφετέρου παρεμποδίζεται η ανανέωση της πολιτικής ζωής και η ανάδειξη νέων πολιτικών ιδεών και θέσεων. Το Σύνταγμα οφείλει να σπάσει τον γόρδιο δεσμό εξουσίας, τραπεζών, εργολάβων και μμε, ορίζοντας ότι τα μμε πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λέιτουργίας και να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες και το δημόσιο.      

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΜΕΡΟΣ 1ο : 10 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

  Το ισχύον Σύνταγμα δεν αναμορφώνεται με μία απλή αναθεώρηση μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης. Τα προβλήματά του συνιστάμενα, από την μία πλευρά σε πλήθος απαράδεκτων ή προβληματικών διατάξεων και, από την άλλη πλευρά, σε κραυγαλέες ελλείψεις, δεν αφήνουν περιθώρια για ημίμετρα αλλά απαιτούν την κατεδάφισή του και την θέσπιση νέου. Ειδικά όσον αφορά τις απαράδεκτες διατάξεις του ισχύοντος συντάγματος, πιο ενδεικτικές είναι οι εξής:

1. Άρ. 27 : Σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 27 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος, η βουλή διαθέτει τόσο μεγάλη εξουσία, ώστε δύναται, χωρίς να λάβει την έγκριση των πολιτών, να μεταβάλει ακόμη και τα σύνορα της χώρας και να παραχωρήσει εθνικό έδαφος : " Καμία μεταβολή στα όρια της επικράτειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών."  Πρόκειται περί διάταξης  αδιανόητης σε κάθε δημοκρατικό κράτος.Μόνο οι πολίτες, με δημοψήφισμα κατόπιν πρότασης της βουλής, πρέπει να είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν την αλλαγή των ορίων της επικράτειας.

2. Άρ. 41: Σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 41 παρ.2 Σ, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα, όποτε αυτή επιθυμεί, να επιτυγχάνει την διάλυση της βουλής και την προκήρυξη εκλογών επικαλούμενη εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας: "Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή με πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας." Χάρη σε αυτή την διάταξη, οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται με γνώμονα, όχι τις ανάγκες της χώρας αλλά  τα μικροκομματικά συμφέροντα κάθε Κυβέρνησης προκειμένου να αιφνιδιάσει και να υπερισχύσει των κομματικών της αντιπάλων. Οι εκλογές πρέπει να διεξάγονται σταθερά κάθε τέσσερα χρόνια και μάλιστα να διενεργούνται χωριστά εκλογές για βουλή και για κυβέρνηση, ώστε οι πολίτες να ψηφίζουν με διαφορετικά κριτήρια για νομοθέτη και κυβερνήτη και να μην διαπλέκονται η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.
      
3.Άρ. 44: Σύμφωνα με την παρ. 2 άρ.44 Σ, δημοψήφισμα προκηρύσσεται μόνο με απόφαση της βουλής για κρίσιμο εθνικό θέμα, ή για ψηφισμένο νομοσχέδιο: " Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα , ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού  των βουλευτών που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον πρόεδρο της δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών..." Αλλά κατ' αυτόν τον τρόπο, , κατά τον οποίο το δημοψήφισμα προκηρύσσεται μόνο "από τα πάνω", οι πολίτες απώλεσαν την δυνατότητα να επεμβαίνουν οι ίδιοι και να ασκούν άμεσα την πολιτική εξουσία όταν οι αντιπρόσωποί τους καταχρώνται της εντολής που έχουν λάβει, ώστε, ή να καταργούν νόμο που τέθηκε ενάντια στα συμφέροντά τους , ή να επιτυγχάνουν την θέσπιση νόμου, ή να ανακαλούν πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία ενάντια στα συμφέροντα της κοινωνίας. Η καθιέρωση της δυνατότητας των πολιτών να προκαλούν δημοψήφισμα για θέσπιση ή κατάργηση νόμου ή ανάκληση αξιωματούχου με συλλογή υπογραφών (λ.χ. 100.000), η οποία προβλέπεται στα Συντάγματα άλλων χωρών (Ιταλία, Ελβετία, Ουγγαρία, Πολιτείες των ΗΠΑ κλπ) είναι επιβεβλημένη και διότι βελτιώνει την ίδια την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, καθώς εξαναγκάζει τους εντολοδόχους του λαού να σέβονται περισσότερο τους εντολείς τους.

4. Άρ.62: Σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 62 παρ.1 Σ, κανένας βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά χωρίς άδεια της βουλής: " Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται , ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του σώματος." Με την διάταξη αυτή οι εκπρόσωποι του λαού πέτυχαν η ποινική τους δίωξη να εξαρτάται από τους ίδιους και κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν την ατιμωρησία τους και την προνομιακή ποινική τους μεταχείριση έναντι των υπολοίπων πολιτών. Αλλά εάν οι αντιπρόσωποι των πολιτών απολαμβάνουν ποινικής ασυλίας , τότε , αντί να υπηρετούν τον λαό μετατρέπονται σε εξουσιαστές του. Οι βουλευτές πρέπει να διώκονται ποινικά με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα όπως κάθε πολίτης.

5. Άρ.63: Δια της διάταξης του άρ.63 καθιερώθηκε προνομιακή οικονομική μεταχείριση των βουλευτών έναντι των υπολοίπων πολιτών: " 1. Οι βουλευτές , για την άσκηση του λειτουργήματός τους δικαιούνται από το δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες . Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Βουλής. 2. Οι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής." Στην δημοκρατία δεν χωρούν προνόμια καμίας τάξης έναντι των υπολοίπων.

6.Άρ.73: Σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 73παρ.1 Σ το δικαίωμα πρότασης νόμων προς συζήτηση στην Βουλή ανήκει αποκλειστικά "στην βουλή και στην κυβέρνηση".  Αλλά σε όλες τις δημοκρατικές χώρες δικαίωμα πρότασης νόμων θα πρέπει να έχουν και οι πολίτες άμεσα μέσω συλλογής του αναγκαίου αριθμού υπογραφών (λ.χ 20.000).

7. Άρ.86:  Η διαβόητη διάταξη του άρ. 86 Σ της δήθεν ευθύνης υπουργών κατοχύρωσε την πρωτοφανή ποινική ατιμωρησία των μελών κυβερνήσεων για εγκλήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους : "Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. ... Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση, ή προκαταρκτική εξέταση .... δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3. ... Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος. " Η σκανδαλώδης ατιμωρησία των μελών κυβερνήσεων , η οποία υπέθαλψε την καταλήστευση του δημοσίου χρήματος, την διαπλοκή και την διαφθορά, πρέπει να παύσει και να αναλάβει η δικαιοσύνη να διαλευκάνει τα ποινικά τους αδικήματα , όπως συμβαίνει για κάθε πολίτη.

8. Άρ. 90: Η διάταξη της παρ.5 άρ.90 Σ ορίζει ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο: " Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου της Επικρατείας.... ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου..." Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υφίσταται ανάλογη διάταξη υποταγής της Δικαιοσύνης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Η ηγεσία των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας οφείλει να είναι ανεξάρτητη και να επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των μελών τους.

9. Άρ. 107: Σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 107 παρ.1 εδ.β΄Σ αναγνωρίζεται στους εφοπλιστές προνομιακό φορολογικό καθεστώς, το οποίο επειδή περιβάλλεται συνταγματικής ισχύος , δεν μπορεί να τροποποιηθεί με θέσπιση αντίθετου νόμου: Αυξημένη τυπική ισχύ "έχουν και οι διατάξεις των κεφαλαίων Α΄έως και Δ΄του τμήματος του νόμου 27/75 περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων." Είναι αδιανόητο κάποιες οικονομικές τάξεις να διασφαλίζουν προνομιακή μεταχείριση μέσω του Συντάγματος.

10. Το άρ. 110 αποτελεί την πιο απαράδεκτη διάταξη του ισχύοντος Συντάγματος, αφενός διότι επιχειρεί να εμποδίσει κάθε δημοκρατική εξέλιξη απαγορεύοντας την αλλαγή του πολιτεύματος της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στους αιώνες των αιώνων και, αφετέρου, διότι αποκλείει τους πολίτες από την αναθεώρηση του Συντάγματός τους και αναθέτει την εξουσία στους αντιπροσώπους μέσα από μία διάτρητη διαδικασία δύο Βουλών, εκ των οποίων η πρώτη καλείται να αποφασίσει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν και η δεύτερη που θα προκύψει μετά από βουλευτικές εκλογές προβαίνει σε αναθεώρηση χωρίς καμία δέσμευση, ακόμη και με πλειοψηφία 151 βουλευτών, χωρίς να υποχρεούται να λάβει υπόψη την βούληση της κοινωνίας. Το άρ. 110 Σ όχι μόνο δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η αλλαγή του Συντάγματος θα γίνεται προς το συμφέρον των πολλών, αλλά τελικά την καταλείπει έρμαιο μία μικρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας - μειοψηφίας στην κοινωνία. Απαιτείται πλήρης αναμόρφωση της διαδικασίας ώστε, αφενός να μην εμποδίζεται η αλλαγή της μορφής του πολιτεύματος λ.χ σε προεδρική δημοκρατία και, αφετέρου, η αλλαγή του Συντάγματος να αποφασίζεται μόνο με δημοψήφισμα, το οποίο, είτε θα προκηρύσσεται από την βουλή, είτε απευθείας από τους πολίτες, με κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης και συλλογή 200.000 υπογραφών. 

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

   Η δίκη του Χριστού, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται από κανέναν ιστορικό της εποχής, υπήρξε ίσως η πιο καθοριστική δίκη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και τούτο διότι, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, το αποτέλεσμά της, δηλαδή η θανατική καταδίκη του Ιησού, αποτέλεσε την αφετηρία για την ίδρυση της Χριστιανικής θρησκείας και την εξάπλωση του Χριστιανισμού σε κάθε γωνία του κόσμου.
    Περί της δίκης, όπως προαναφέρθηκε, ουδείς ιστορικός κάνει λόγο καθώς οι εξελίξεις στον χώρο του εβραϊκού έθνους θεωρούντο ασήμαντες. Οι μοναδικές πληροφορίες- σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρουόμενες- προέρχονται από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη. Εξ αυτών, μαθητές του Ιησού ήταν ο Ματθαίος και ο Ιωάννης. Ο Μάρκος και ο ελληνικής καταγωγής Λουκάς υπήρξαν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου.
   Τέσσερα εμφανίζονται τα στάδια της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης περί θανατικής καταδίκης. Το στάδιο της σύλληψης, το στάδιο της ανάκρισης, το στάδιο της διαδικασίας ενώπιον των Εβραϊκού Συνεδρίου και το στάδιο ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου.
   Η σύλληψη (όπως και η θανάτωση) του Χριστού αποφασίστηκε από το εβραϊκό ιερατείο με την γελοία πρόφαση ότι είχε αποκτήσει πολλούς οπαδούς και εξαιτίας του υφίστατο κίνδυνος επανάστασης και καταστροφής του έθνους (Κατά Ιωάννην, ια΄). Εκτελέστηκε δε με την κρίσιμη συνδρομή του Ιούδα, καθώς ο Ιησούς γνώριζε τις διαθέσεις των εχθρών του, ελάμβανε προφυλάξεις και δεν ήταν γνωστή η ακριβής διαμονή του. (Βλ. Κατά Ιωάννην  ια΄ 54: "Ιησούς ουν ουκέτι παρρησία περιπάτει εν τοις Ιουδαίοις αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου"). Ο Ιούδας, ως μαθητής του Ιησού, γνώριζε πού ευρισκόταν. Μέτεβη ο ίδιος στο ιερατείο και προσφέρθηκε να τον παραδώσει. Η επιχείρηση εκτελέσθηκε νύχτα και συμμετείχε σε αυτήν μεγάλη ομάδα οπλισμένη με μαχαίρια και ρόπαλα ( Βλ. κατά Ματθαίον, κστ, 47: " ιδού Ιούδας εις των δώδεκα ήλθε, και μετ' αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών και ξύλων ". Παρόμοια εξιστορούν ο Μάρκος και ο Λουκάς, ενώ ο Ιωάννης αναφέρει ότι στην σύλληψη συμμετείχε εκτός του όχλου και στρατιωτική ομάδα διοικούμενη από Χιλίαρχο, ιη΄, 12). Η ομάδα πέριξ του Ιησού επιχείρησε να αντισταθεί , αλλά ο Ιησούς τους απέτρεψε και παραδόθηκε αποτρέποντας την αιματοχυσία και την σύλληψη των μαθητών του ( Κατά Ματθαίον, ό.π. 47 επ., ομοίως Μάρκος και Λουκάς, ο Ιωάννης αναφέρει ότι επιχείρησε να αντισταθεί ο Πέτρος , ιη΄,10). Κατόπιν ο Ιησούς οδηγήθηκε ενώπιον του αρχιερέα Καϊάφα και του λοιπού ιερατείου.
   Ο Ιωάννης ( ιη 12-23) αναφέρει ότι, πριν μεταχθεί στον Καϊάφα, ο Ιησούς οδηγήθηκε ενώπιον του Άννα, πρώην αρχιερέα και πεθερού του Καϊάφα. Ο Άννας τον ανέκρινε ρωτώντας τον ποιοι είναι η μαθητές του και ποια η διδασκαλία του . Ο Ιησούς δεν είπε τίποτε για τους μαθητές του , ενώ, όσον αφορά την διδασκαλία του, απάντησε ότι δεν ήταν κρυφή αλλά δημόσια και κάλεσε τον Άννα να ρωτήσει εκείνους που τον είχαν ακούσει. Η απάντηση εξόργισε κάποιον από τους παριστάμενους τραμπούκους, ο οποίος τον ράπισε. Κατόπιν αυτών ο Άννας θεώρησε περαιωθείσα την ανάκριση και απέστειλε τον Ιησού δεμένο στον αρχιερέα Καϊάφα.
   Η διαδικασία η οποία διεξήχθη ενώπιον του Καϊάφα και του λοιπού εβραϊκού συνεδρίου προσέλαβε τα χαρακτηριστικά εξώφθαλμα σκηνοθετημένης δίκης με άσκηση βίας κατά του κατηγορουμένου και επιστράτευση ψευδομαρτύρων. (Κατά Ματθαίον,  κστ, 57-75, κατά Λουκάν, κβ΄). Τελικώς, διέξοδο και δικαιολογία για την προαποφασιμένη καταδίκη παρείχε η ίδια η απάντηση ("συ είπας") του Ιησού στην ερώτηση του Καϊάφα εάν είναι "ο Χριστός ο υιός του Θεού". Ο Καϊάφας άδραξε την ευκαιρία να σκίσει τα ιμάτιά του και να αναφωνήσει: "Τι μας χρειάζονται οι μάρτυρες; Ιδού η βλασφημία!" Αμέσως το συνέδριο έκρινε ότι ο Ιησούς είναι "ένοχος θανάτου" για το αδίκημα της βλασφημίας. Τον έφτυσαν, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στον αυχένα, τον περιέπαιξαν και κατόπιν τον κράτησαν έγκλειστο την υπόλοιπη νύχτα. Το πρωί συνεδρίασαν εκ νέου πιθανότατα αντιλαμβανόμενοι ότι η καταδίκη για βλασφημία δεν τους παρείχε το δικαίωμα να επιβάλουν θανατική ποινή. Έτσι, αποφάσισαν να μετατρέψουν το κατηγορητήριο σε απόπειρα στάσης ή εσχάτης προδοσίας κατά της Ρώμης και να οδηγήσουν τον Ιησού ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, Ρωμαίου Επιτρόπου ("procurator"), ο οποίος ήταν αρμόδιος να επιβάλλει θανατική ποινή (Πρβλ. Τρωιάνο, Σταυρωθείς επί Ποντίου Πιλάτου, Ε ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Απρίλιος 2001, σελ.24-25). 
  Το ρωμαϊκό δίκαιο παρείχε στους διοικητές των επαρχιών την εξουσία να ασκούν ποινική δικαιοδοσία και να επιβάλλουν θανατική ποινή σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της ρωμαϊκής πολιτείας (Τρωϊάνος, ό.π.), αλλά όπως μαρτυρούν οι Ευαγγελιστές και όπως θα ήταν μάλλον προφανές, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Πόντιος Πιλάτος κατανόησε αμέσως ότι δεν στοιχειοθετείτο ούτε κατά διάνοια η διάπραξη τέτοιου εγκλήματος. Αρχικώς, κάλεσε τους Αρχιερείς να παραλάβουν τον Ιησού και να τον κρίνουν σύμφωνα με τους νόμους τους, όπως προφανώς είχαν τέτοιο δικαίωμα. Εκείνοι αρνήθηκαν με την ωμή παραδοχή ότι δεν είχαν αρμοδιότητα επιβολής θανατικης ποινής (Κατά Ιωάννη , ιη΄31-32). Εν συνεχεία, εντυπωσιασμένος από το μίσος εναντίον του, επανήλθε, του ανακοίνωσε ότι το έθνος του τον παρέδωσε σε αυτόν  και τον ρώτησε : "Τι έκαμες;" ("τι εποίησας;", Κατά Ιωάννην, ό.π.35). Ο Ιησούς του αποκρίθηκε ότι ήλθε στον κόσμο για να κηρύξει την αλήθεια, ο Πιλάτος αναρωτήθηκε"τι είναι αλήθεια;"  και ανακοίνωσε στους Ιουδαίους ότι δεν βρίσκει ότι έχει διαπράξει κανένα αδίκημα (Κατά Ιωάννην, ό.π. 38). Επειδή όμως δεν ήθελε να έλθει σε σύγκρουση με τον όχλο,  έθεσε σε εφαρμογή έθιμο σύμφωνα με το οποίο είχε την εξουσία να απελευθερώσει κάποιον κρατούμενο την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα και τους κάλεσε να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θέλουν να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι κραύγασαν ότι ζητούν την απελευθέρωση, όχι του Ιησού αλλά  του Βαραββά. Ο Πιλάτος, σε μία ύστατη προσπάθεια να μην λάβει την απόφαση αλλά να καταπραϋνει το πλήθος, διέταξε την μαστίγωση του Ιησού. Αλλά οι παρευρισκόμενοι δεν αρκούνταν σε τίποτε λιγότερο από τον θάνατο. Επεμεναν ότι ο Ιησούς είναι εχθρός του Καίσαρα, αφού θεωρούσε τον εαυτό του βασιλέα. Ακολουθως ο Πιλάτος, μη επιθυμώντας να έλθει σε αντίθεση με το πλήθος για υπόθεση εσωτερική του έθνους των Ιουδαίων, αποφάσισε την επιβολή της θανατικής ποινής, η οποία εκτελέστηκε δια της σταύρωσης.            
     Ο Ιησούς εμφανίστηκε στην Βηθλεέμ, έδρασε και δίδαξε στην περιοχή της Γαλιλαίας και με το κήρυγμά του απέκτησε πολλούς οπαδούς. Η σύγκρουσή του με το εβραϊκό ιερατείο είχε ως αποτέλεσμα να μεθοδευτεί η θανάτωσή του. Η δίκη του, όχι μόνο δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό δίκαιης δίκης, αλλά ομοίαζε περισσότερο με στυγνή επιχείρηση εξόντωσης από εκείνους που διεθεταν την πολιτική δύναμη να το πράξουν. Οι αδικημένοι όλου του κόσμου έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται την δική του ανάσταση ως ελπίδα λυτρωμού και δικαίωσης έστω και σε μία άλλη ζωή καλύτερη από αυτήν.