O ν.3845\2010 περί των μέτρων για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ (Μνημόνιο)

     Ο νόμος 3845\6-5-2010 αποτελεί την εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του μνημονίου, ήτοι των όρων βάσει των οποίων συμφωνήθηκε με απόφαση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ η χορήγηση δανείου συνολικού ύψους 110 δις ευρώ στην Ελλάδα από τις χώρες τις Ευρωζώνης και το ΔΝΤ.
     Θα έλεγε κανείς ότι το νομοθέτημα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, ενώ στο δεύτερο μέρος προσαρτώνται ως παραρτήματα , η από 25-3-2010 δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ περί δημιουργίας μηχανισμού στήριξης (παράρτημα Ι), η από 11-4-2010 απόφαση των ανωτέρω κρατών - μελών για ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης όσον αφορά την χώρα μας (παρ.ΙΙ), και τα μνημόνια "οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής" και "συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής" τα οποία καταρτίσθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών περίπου καθ' υπαγόρευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (παρ. ΙΙΙ και IV).
      Τα μέτρα άμεσης εφαρμογής ήταν τα μέτρα τα οποία ψηφίσθηκαν και εφαρμόσθηκαν αμέσως με την ψήφιση του νόμου, ήτοι η δυνατότητα κατάργησης νόμων με Προεδρικά Διατάγματα, η διενέργεια απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων  κατόπιν Υπ. απόφασης και η σύσταση ενιαίας Αρχής πληρωμών, (άρ.2) η μείωση  των  πάσης φύσεως αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 8% ή 3%, η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα και του επιδόματος αδείας για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους και η αντικατάστασή τους με επιδόματα συνολικού ετήσιου ύψους 1.000 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα  (άρ.3), η αύξηση του ΦΠΑ και  ειδικών φόρων κατανάλωσης (άρ.4)  η υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς στα νομικά πρόσωπα των οποίων τα καθαρά κέρδη υπερέβησαν για το οικονομικό έτος 2010 το ποσό των 100.000 ευρώ και η επιβολή ειδικού φόρου 20% στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρ.5).
       Ωστόσο, πιο σημαντικά από τα  προαναφερθέντα μέτρα άμεσης εφαρμογής είναι προφανώς τα παραρτήματα III και IV, διότι αυτά αποτελούν σύμφωνα με τους εμνευστές τους την οδό βάσει ττης οποίας θα επιτευχθεί η έξοδος της χώρας από την χρεωκοπία μέχρι το 2014.
       Ειδικότερα, τα παραρτήματα προβλέπουν (α) "δημοσιονομικές πολιτικές", (β) "πολιτικές στο χρηματοπιστωτικό τομέα" και (γ)" διαρθρωτικές πολιτικές".
        Οι δημοσιονομικές πολιτικές - μεταρρυθμίσεις στρέφονται στο ασφαλιστικό σύστημα, την υγεία, την φορολογία, τα δημόσια οικονομικά και την διαχείριση του δημοσίου χρέους. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση (α1) περιλαμβάνει κυρίως συγχώνευση των ταμείων σε τρία, ηλικία συνταξιοδότησης στα 65 έτη, και ενιαίους κανόνες σύνδεσης εισφορών και παροχών) . Η μεταρρύθμιση του τομέα υγείας μέχρι τον Δεκλέμβριο 2010 (α2) αφορά κυρίως την εφαρμογή συστήματος διπλογραφικού ελέγχου των χρήσεων στα νοσοκομεία,  την  δημοσίευση των ισολογισμών τους, βελτιώσεις στην τιμολόγηση - κοστολόγηση και διαχωρισμό των κλάδων υγείας και ασφάλισης. Η φορολογική μεταρρύθμιση (α3) στοχεύει στην απλοποίηση και αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος και, βραχυπρόθεσμα, στην διώξη των μεγαλύτερων παραβατών, ενώ η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και του χρέους, (α4-5) αφορά ενίσχυση του γενικού λογιστηρίου του κράτους, τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου προς όλους τους φορείς του δημοσίου ώστε να μην επανεμφανίζονται χρέη, συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς σε περιπτώσεις υπερβάσεων κλπ.
      Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα το μνημόνιο προβλέπει κυρίως την θέσπιση ενός δικτύου ασφαλείας με την ίδρυση ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Β1) και την ενίσχυση της εποπτείας με την εφαρμογή , μεταξύ άλλων και stress tests (β2).
      Ακόμη κομβικότερες για τον προσανατολισμό του μνημονίου εμφανίζονται οι λεγόμενες "διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις". Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις οικονομικού χαρακτήρα οι οποίες στρέφονται προς την δημόσια διοίκηση, την αγορά εργασίας, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις αποκρατικοποιήσεις και την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. 
     Συγκεκριμένα, όσον αφορά την  δημόσια διοίκηση (Γ1), μετά την απογραφή και την σύσταση ενιαίας Αρχής πληρωμών προβλέπεται "εξοικονόμηση πόρων" με την εισαγωγή απλουστευμένου συστήματος αποδοχών (μέχρι Ιούνιο 2011), ενίσχυση της διαφάνειας στις προμήθειες (μέχρι Μάρτιο 2011), αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την εξοικονόμηση 1,5 δις ευρώ από την μείωση υπαλλήλων και διοικήσεων, μεταρρύθμιση  στην υγεία, ανεξάρτητη αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης και λήψη σχετικών μέτρων μέχρι τον Ιούνιο 2011.  
       Όσον αφορά την αγορά εργασίας (Γ2) προβλέπεται η κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων (ευελιξία μισθών, παράταση περιόδου μαθητείας, απασχόληση νέων με μισθό κατώτερο του ελαχίστου, μερική απασχόληση, μεγαλύτερη ευχέρεια ομαδικών απολύσεων, παράκαμψη διαιτησίας), αλλά και η νομοθεσία καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας μέχρι Ιούνιο 2011.
       Σε σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον (Γ3) προβλέπεται η διευκόλυνση της έναρξης νέων επιχειρήσεων με  την δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης "μίας στάσης", η μείωση αδειών και άλλων δαπανών στη βιομηχανία (μέχρι Δεκέμβριο 2010), η απελευθέρωση αγορών δικτύων (μέχρι Σεπτέμβριο 2010), η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των μελών της επιτροπής ανταγωνισμού (μέχρι Δεκέμβριο 2010) και η απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων (μέχρι Ιούνιο 2011).
     Σε ό,τι αφορά την διαχείρηση και αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων (Γ4), προβλέπεται ως πρώτο βήμα η δημοσίευση στο διαδίκτυο των οικονομικών καταστάσεων των 10 πιο ζημιογόνων κρατικών επιχειρήσεων, η σύνταξη σχεδίου για την βελτίωση των οικονομικών τους, κυρίως των σιδηροδρόμων και των μεταφορών και η προσπάθεια αξιοποίησης και εποπτείας της δημόσιας περιουσίας.
     Τελευταίο πεδίο διαρθρωτικής μεταρρύθμισης  (Γ5) αποτελεί το ζήτημα των κοινοτικών κονδυλίων , όπου προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής 10 τουλάχιστον μεγάλων έργων ανά έτος, η υιοθέτηση συστήματος γρήγορης παραγωγής έργων και η δημιουργία ειδικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό για τα κονδύλια συγχρηματοδότησης.
        Το Μνημόνιο προβλέπει ότι από τα παραπάνω μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών θα εξοικονομηθούν 30 δις ευρώ για το διάστημα 2010-2014. Ωστόσο, μετά τα πρώτα μέτρα που εξασφάλιζαν άμεσα αποτελέσματα, τα πράγματα δεν μοιάζουν το ίδιο εύκολα. Για το 2011 τα έσοδα προβλέπεται ότι θα προέλθουν κυρίως από φορολόγηση των αυθαιρέτων, δικαιώματα και άδειες τυχερών παιχνιδιών, ημιυπαίθριους, αύξηση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων , πράσινα τέλη και ίσως... πράσινα άλογα!. Ακόμη χειρότερα, για το 2012 προβλέπονται "μη καθορισμένα μέτρα" ύψους 900 εκ ευρώ, τα οποία για το 2013 ανέρχονται στα 4δις 200 εκ ευρώ και για το 2014 στα περίπου 6 δις ευρώ! Εάν τελικώς οι στόχοι δεν επιτευχθούν , το το έλλειμα θα αυξάνεται και το χρέος της χώρας το 2014 θα έχει εκτιναχτεί στα 460 δις ευρώ!
      

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ