Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

     Σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 20 του Κώδικα Μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (νόμος 4251/2014), κάθε πολίτης τρίτης χώρας (ήτοι πολίτης κράτους εκτός Ε.Ε.) δικαιούται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα επ’ αόριστον (και συνεπώς να μετακινείται ελεύθερα εντός της Ε.Ε), εάν ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο το οποίο του ανήκει αποκτήσει ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ ή εάν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης με συνολικό μίσθωμα τουλάχιστον 250.000 ευρώ .
    Ειδικότερα, προϋποθέσεις για την χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής αποτελούν:
α) Να έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή να διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει ο αιτών και διακρίνεται σε (1) ομοιόμορφη θεώρηση ( visa C) σε θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος (Visa LTV) και σε θεώρηση μακράς διάρκειας (Visa D) (άρ.5  Κώδικα Μετανάστευσης).
(β) Να έχει αποκτήσει και να διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Ως κυριότητα νοείται με απλά λόγια η ιδιοκτησία. Σύμφωνα με το άρ. 1033 του Αστικού Κώδικα, η κυριότητα ακινήτου αποκτάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.  Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ.
   Εναλλακτικά, αντί της προσωπικής απόκτησης της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής του ακινήτου με τίμημα τουλάχιστον 250.000 ευρώ, ο νόμος παρέχει την δυνατότητα λήψης άδειας διαμονής και στις περιπτώσεις όπου ο πολίτης τρίτης χώρας :
 (γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.
(δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α' 180).
(ε) Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α' 167), όπως ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με άλλη τραπεζική συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται και θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.
 Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Ως μέλη οικογένειας νοούνται:
(α) ο/η σύζυγος και (β) οι απευθείας κατιόντες (τέκνα, εγγονοί) των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών.
5. Η ως άνω άδεια εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρχικώς για πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή.
6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
7. Το κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β' του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής, δεν συνυπολογίζεται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος και τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.
8. Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή.

Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ